§ 1 generelle oplysninger

Dine personlige oplysninger (f. eks. titel, navn, adresse, e-mail-adresse, telefonnummer, bankoplysninger, kreditkortnummer) vil kun blive behandlet af os i overensstemmelse med bestemmelserne i den tyske lov om databeskyttelse og databeskyttelse i den Europæiske Union (EU). Følgende forordninger informerer dig ud over behandlingsformål, modtagere, retsgrundlag, opbevarings frister også om dine rettigheder og den person, der er ansvarlig for din databehandling. Denne fortrolighedspolitik gælder kun for vores hjemmesider. Hvis du omdirigeres til andre sider via links på vores sider, bedes du informere dig om den respektive håndtering af dine data.

§ 2 databehandling til opfyldelse af kontrakten
(1) behandlingsformål

Dine personlige oplysninger, som du giver os i bestillingsprocessen, skal indgå en kontrakt med os. Du er ikke forpligtet til at give dine personlige oplysninger. Vi kan dog ikke sende dig varen uden meddelelse om din adresse. Med nogle betalingsmetoder har vi brug for de nødvendige betalingsdata for at kunne sende det videre til en betalingstjenesteudbyder, som vi har udpeget. Behandlingen af dine data, der er indtastet i bestillingsprocessen, er derfor udført med det formål at opfylde kontrakten.

Hvis du sender os en forespørgsel før indgåelse af kontrakten via e-mail, via en kontakt formular osv., behandler vi de data, der er modtaget på denne måde, til gennemførelse af foranstaltninger forud for aftaleindgåelse og svar f. eks. Dine spørgsmål om vores produkter.

(2) retsgrundlag

Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6, stk. 1, litra b), DSGVO.

(3) modtagerkategorier

Betalingstjenesteudbydere, shipping udbydere, hosting selskaber, hvis det er relevant, merchandise Management ledelse, leverandører (Drop shipping), hvis det er relevant.

(4) opbevaringstid

Vi opbevarer de data, der er nødvendige for at behandle kontrakten, indtil udløbet af den lovpligtige garanti og i givet fald kontraktmæssige garantiperioder.

Vi holder de data, der kræves i henhold til handels-og skattelovgivningen i de perioder, der er fastsat ved lov, regelmæssigt i ti år (jf. § 257 HGB, § 147 Ao).

De oplysninger, der behandles for at gennemføre foranstaltninger forud for aftaleindgåelsen, vil blive slettet, så snart foranstaltningerne er truffet, og der ikke er nogen mærkbar indgåelse af kontrakten.

§ 3 kredit check
Så vidt vi er på forhånd, fx i tilfælde af betaling på konto, kan vi indsamle kreditoplysninger om dig på følgende selskaber: Creditreform Neumünster Hanisch kg store pletter 36-38 D-24534 Neumünster. til dette formål vil vi bruge dine personlige oplysninger (f. eks. navn og Adresse) til dette selskab. På grundlag af matematiske-statistiske procedurer undersøges det, hvor stor risikoen er for en misligholdelse. Vi gør indgåelsen af købsaftalen afhængig af resultatet af kredit check.

§ 4 information om cookies
(1) behandlingsformål

Der anvendes teknisk nødvendige cookies på denne hjemmeside. Disse er små tekstfiler, der ikke er permanent gemt i eller af din Internet browser på din computersystem. Disse cookies tillader eksempelvis indlæsning af flere produkter i en indkøbskurv.

Andre cookies vil forblive permanent og vil genkende din browser, næste gang du besøger. Med disse cookies kan du f. eks. Kan permanent gemme dine adgangskoder til en kundekonto.

(2) retsgrundlag

Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6, stk. 1, litra f), DSGVO.

(3) legitim interesse

Vores legitime interesse er interoperabiliteten af vores hjemmeside. Brugerdata indsamlet af teknisk nødvendige cookies og de langsigtede cookies, der er beskrevet her, bruges ikke til at oprette brugerprofiler. Dette beskytter din interesse i databeskyttelse.

(4) opbevaringstid

De teknisk nødvendige cookies slettes normalt med lukningen af browseren. Permanent lagrede cookies har en anden lang levetid på flere minutter til flere år.

(5) INDSIGELSESRETTEN

Hvis du ikke ønsker at gemme disse cookies, skal du deaktivere accepten af disse cookies i din Internet browser. Dette kan dog resultere i en funktionel begrænsning af vores hjemmeside. Du kan også til enhver tid slette permanent lagrede cookies fra din browser.

§ 5 den pågældende persons rettigheder
Hvis personoplysninger behandles af dig, påvirkes du af I.S.D. DSGVO, og du har ret til følgende rettigheder til den ansvarlige person:

1. ret til information

Du kan kræve, at den person, der er ansvarlig for at bekræfte, om personoplysninger vedrørende dig behandles af os.

Hvis en sådan behandling er påkrævet, kan du anmode om oplysninger fra den person, der er ansvarlig for følgende:

(1) de formål, hvortil personoplysningerne behandles;

2) de kategorier af personoplysninger, der behandles

3 de modtagere eller kategorier af modtagere, til hvem de personoplysninger, der vedrører dem, er blevet videregivet eller stadig videregives

4) den planlagte varighed af lagringen af personoplysninger vedrørende dem eller, hvis det ikke er muligt, specifikke oplysninger, kriterier for fastsættelse af oplagrings varigheden

5) eksistensen af en ret til berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, der vedrører den, en ret til at begrænse behandlingen af den ansvarlige person eller en indsigelse mod en sådan behandling

6) klageadgang til en tilsynsmyndighed

(7) alle oplysninger om oprindelsen af de data, hvor personoplysningerne ikke indsamles af den pågældende person;

(8) eksistensen af en automatiseret beslutningsproces, herunder profilering i henhold til DSGVO artikel 22, stk. 1 og 4, og i det mindste i sådanne tilfælde relevante oplysninger om den pågældende logik, omfanget og den påtænkte virkning af en Behandling for den pågældende person.

Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt de personlige oplysninger om dig er sendt til et tredjeland eller til en international organisation. I denne forbindelse kan de kræve, at der i henhold til artikel 46 DSGVO i forbindelse med transmissionen meddeles passende garantier.

2. ret til berigtigelse

Du har ret til berigtigelse og/eller fuldførelse til den ansvarlige person, forudsat at de behandlede personoplysninger vedrørende dig er ukorrekte eller ufuldstændige. Den ansvarlige person foretager rettelsen hurtigst muligt.

3. ret til begrænsning af behandling

På følgende betingelser kan du anmode om begrænsning af behandlingen af personoplysninger vedrørende dig:

(1) Hvis du bestrider nøjagtigheden af de personlige oplysninger om dig i en periode, der giver den person, der er ansvarlig for at kontrollere nøjagtigheden af de personlige oplysninger;

(2) behandlingen er ulovlig, og du afviser sletning af personoplysninger og i stedet kræver begrænsning af brugen af personoplysninger;

(3) den ansvarlige person har ikke længere behov for personoplysninger med henblik på behandling, men har brug for den til at påtale, udøve eller forsvare retskrav, eller

(4) Hvis du har anket behandlingen i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i DSGVO og endnu ikke har fastslået, om de legitime grunde af den ansvarlige person opvejer årsagerne.

Hvis behandlingen af personoplysninger om dig er blevet begrænset, kan disse data, bortset fra deres opbevaring, kun være underlagt dit samtykke eller til påstanden, udøvelsen eller forsvaret af retskrav eller til at beskytte rettighederne for en Anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til en vigtig samfundsinteresse i Unionen eller i en medlemsstat.

Hvis begrænsningen af behandlingen er blevet begrænset i overensstemmelse med ovennævnte betingelser, vil den ansvarlige person informere dig, før begrænsningen ophæves.

4. ret til at slette

A) afbestillings pligt

Du kan kræve, at den person, der er ansvarlig for at slette de personlige oplysninger om dig med det samme, og den ansvarlige er forpligtet til at fjerne disse oplysninger straks, forudsat at en af følgende grunde gælder:

(1) de personlige oplysninger om dig er ikke længere nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.

(2) de tilbagekalder deres samtykke, som behandlingen er baseret på, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a, eller artikel 9, stk. 2, litra a, DSGVO, og der er intet andet retsgrundlag for behandling.

3. i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i DSGVO skal de gøre indsigelse mod behandlingen, og der er ingen tvingende grunde til at behandle behandlingen eller i overensstemmelse med artikel 21, stk. 2, DSGVO indsigelse mod behandlingen.

(4) de personoplysninger, der vedrører dem, er blevet behandlet i en ulovlig form.

5. sletningen af de pågældende personoplysninger er forpligtet til at opfylde en retlig forpligtelse i henhold til EU-retten eller lovgivningen i de medlemsstater, som den ansvarlige person er underlagt.

(6) de personoplysninger, der vedrører dem, blev indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der er leveret i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, DSGVO.

b) oplysninger til tredjemand

Hvis den ansvarlige person har offentliggjort personoplysningerne om dem og er forpligtet til at slette dem i henhold til artikel 17, stk. 1, i DSGVO, træffer han passende foranstaltninger under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og gennemførelsesomkostningerne. Også af teknisk karakter, med henblik på at informere den registeransvarlige, der behandler de personlige oplysninger, at du som en berørt person fra dig sletning af alle links til disse personlige oplysninger eller af kopier eller replikaer Personoplysninger.

c) undtagelser

Retten til at slette eksisterer ikke, for så vidt som behandlingen er påkrævet

(1) at udøve retten til ytrings-og informationsfrihed;

2. for at opfylde en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller i de medlemsstater, som den ansvarlige er undergivet, eller for udførelsen af en opgave, som er i offentlighedens interesse eller udøvelsen af offentlig som er blevet overdraget til den ansvarlige person

3) af hensyn til offentlighedens interesser på folkesundhedsområdet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra h) og i), og artikel 9, stk. 3, DSGVO

(4) til arkiveringsformål i offentlighedens interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, i DSGVO, i det omfang den lovgivning, der er nævnt i afsnit A, kan forventes at opfylde denne behandlings mål er umulig eller alvorligt forringet, eller

(5) at hævde, udøve eller forsvare retlige krav.

5. ret til at blive informeret

Hvis du har udøvet retten til at berigtige, slette eller begrænse behandlingen til den ansvarlige person, er sidstnævnte forpligtet til at foretage denne rettelse eller Sletning af data eller begrænsning af behandlingen, medmindre dette viser sig at være umuligt eller indebærer en uforholdsmæssig stor indsats.

Du har ret til at blive informeret om disse modtagere til den ansvarlige person.

6. ret til data overførsel

Du har ret til at modtage de personlige oplysninger om dig, som du har givet til den ansvarlige person, i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format. Du har også ret til at videregive disse oplysninger til en anden person, der er ansvarlig uden hindringer af den person, der har ansvaret for de personlige oplysninger, forudsat at

(1) behandlingen er baseret på et samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, DSGVO eller artikel 9, stk. 2. en DSGVO eller en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), DSGVO-

(2) behandlingen foretages ved hjælp af automatiserede procedurer.

Ved udøvelsen af denne ret har du også ret til at få at de personoplysninger, der vedrører dig, overføres direkte af en person, der er ansvarlig over for en anden ansvarlig, for så vidt dette er teknisk muligt. Andre personers friheder og rettigheder kan ikke berøres heraf.

Retten til at overføre data finder ikke anvendelse på behandling af personoplysninger, der er nødvendige for udførelsen af en opgave, som er i offentlighedens interesse, eller som udøves af offentlig myndighed, og som er blevet overdraget til den ansvarlige person.

7. Indsigelsesretten

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger vedrørende dig, som er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e eller f, DSGVO, af årsager, der skyldes din særlige situation; Dette gælder også profilering baseret på disse bestemmelser.

Den ansvarlige ikke længere behandler de personoplysninger, der vedrører dem, medmindre han kan bevise tvingende grunde til behandlingen, der opvejer deres interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen tjener Håndhævelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Hvis de personlige oplysninger om dig behandles med henblik på at drive direkte annoncering, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af de personlige oplysninger vedrørende dig med henblik på sådanne reklamer; Dette gælder også for profilering, for så vidt som det er relateret til en sådan direkte reklame.

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen med henblik på direkte markedsføring, vil de personlige oplysninger om dig ikke længere blive behandlet til disse formål.

I forbindelse med anvendelsen af informationssamfundstjenester har de, uanset direktiv 2002/58/EF, mulighed for at gøre indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer, der anvender tekniske specifikationer.

8. ret til at tilbagekalde databeskyttelseserklæringen om samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde din databeskyttelseserklæring om samtykke. Tilbagekaldelse af samtykket påvirker ikke lovligheden af behandlingen på grund af tilladelsen til tilbagekaldelse.

9. automatiseret beslutningstagning i enkeltsager, herunder profilanalyse

Du har ret til ikke at blive udsat for en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, som vil have en juridisk virkning på dig eller, på lignende måde, i væsentlig grad påvirker dig. Dette gælder ikke, hvis afgørelsen

(1) det er nødvendigt for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og den ansvarlige person,

2) er tilladt på grundlag af en EU-lovgivning eller medlemsstater, som den ansvarlige er underlagt, og når en sådan lovgivning indeholder passende foranstaltninger til at beskytte deres rettigheder og frihedsrettigheder og deres legitime interesser;

(3) med dit udtrykkelige samtykke.

Sådanne afgørelser kan dog ikke baseres på specifikke kategorier af personoplysninger i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, i DSGVO, medmindre artikel 9, stk. 2, litra a) eller g), finder anvendelse, og der træffes passende foranstaltninger til at beskytte rettigheder og frihedsrettigheder og deres legitime interesser blev taget.

For så vidt angår de i stk. 1 og 3 omhandlede tilfælde træffer den ansvarlige person passende foranstaltninger til at beskytte rettighederne og frihedsrettighederne og deres legitime interesser, herunder i det mindste retten til en persons indgriben fra den ansvarlige parts side Stilling og til at anfægte afgørelsen.

10. ret til appel til en tilsynsmyndighed

Uden at det berører andre administrative eller retslige retsmidler, har du ret til at klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du opholder dig, din arbejdsplads eller det sted, hvor den mistænkte Overtrædelse, hvis de finder, at behandlingen af de pågældende personoplysninger er i strid med DSGVO.

Den tilsynsmyndighed, i hvilken klagen blev indgivet, underretter klageren om klagens status og resultater, herunder muligheden for retsmidler i henhold til artikel 78, stk. DSGVO.

Person med ansvar for databehandling:
ENDOMOBIL GmbH
På Farmböddel 12
D-24623 Großenaspe
Firmatelefon: + 49 (0) 4327 25300-0
Info@endomobil.com